Søndervig Revyen

Vester Vov-Vov (1975)
Søndervig Revyen (1976)
Western Vov Vov (1978)